De Zuyderzeedijk heeft uw steun nodig

Beste mensen,

We gaan spannende tijden tegemoet. Komende september en oktober zullen het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Provinciale Staten van Noord Holland besluiten of zij akkoord gaan met de plannen voor de versterking van de oude Zuyderzeedijk. Hoe de dijk versterkt zal worden staat beschreven in het Ontwerp Projectplan Waterwet Markermeerdijken. Het plan is opgesteld door de Alliantie Markermeerdijken een samenwerkingsverband van HHNK met de bedrijven Boskalis en VolkerWessels. De Alliantie wil de oude, monumentale Zuyderzeedijk buitenproportioneel versterken waarbij de dijk op grote stukken geheel of gedeeltelijk wordt afgegraven en ingrijpend wordt aangetast. Het is inmiddels duidelijk dat er alternatieven zijn die de huidige dijk zoveel mogelijk in haar waarde laten.

Eind 2017 hebben diverse zeer bezorgde bewoners(groepen) langs de dijk van Hoorn tot Durgerdam hun samenwerking geformaliseerd in de  Stichting Zuyderzeedijk om zo met één stem te kunnen spreken. We hebben gesprekken gevoerd met alle partijen van het Algemeen Bestuur van het HHNK en Provinciale Staten. Ook hebben we bezoeken gebracht aan hoge ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, aan de minster zelf en we hebben een petitie ingediend bij de Vaste Tweede Kamercommissie. Talloze gesprekken zijn gevoerd met dijkdeskundigen van de TU Delft, de gedeputeerde van Noord Holland en ingenieurs. Met hulp van advocatenkantoor Habitat heeft de Stichting Zuyderzeedijk een uitgebreide zienswijze over het Ontwerp Projectplan ingebracht. In totaal zijn er 142 zienswijzen ingediend. Half augustus 2018 zijn deze alle in een uitgebreide Nota van Beantwoording beantwoord. Uiteindelijk is aan de plannen weinig gewijzigd.

Mochten onze inspanningen niet het gewenste effect hebben rest ons niets anders dan het oordeel te vragen aan de Raad van State. Verder zullen we een WOB-procedure (Wet Openbaarheid van Bestuur) moeten voeren omdat HHNK niet alle gevraagde essentiële informatie wil verstrekken. Hier zijn hoge kosten mee gemoeid. Een deel van de kosten kan worden opgevangen door bundeling van rechtsbijstandverzekeringen van personen en toevoegingen voor verenigingen en stichtingen. U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen:

  • Middels een donatie via onze website www.stichtingzuyderzeedijk.nl.
  • Op dezelfde site kunt u een Zuyderzeedijkvlag kopen of uw oude vlag vervangen.
  • Alleen als u een zienswijze hebt ingediend en nog niet uw rechtsbijstandverzekering hebt ingezet kan dat alsnog. Neem dan contact op met ondergetekende: john.kluessien@gmail.com

In de bijdrage “De Zuyderzeedijk een monument” kunt u in het kort lezen wat wij willen bereiken.

Alvast hartelijk dank voor uw steun,

Bestuur Stichting Zuyderzeedijk              Ina Bouwman (Warder), Joke van der Meer (Uitdam), Marco Bolluijt (Scharwoude), Willem Vrijlandt (Amsterdam), John Kluessien (Volendam)

Commissie mer blijft kritisch op fundamentele punten voor verzwaring Markermeerdijken

Het advies van de Commissie m.e.r. van 12 juli jl. is minder negatief dan haar twee eerder uitgebrachte adviezen. Maar wie goed leest, komt tot de conclusie dat de commissieleden nog altijd bepaald niet enthousiast zijn. “Negatieve effecten op landschap, cultuurhistorische en archeologische waarden en de woon- en leefomgeving blijven …

Voorgelezen teksten tijdens Commissievergadering van Provinciale Staten

  Geachte leden van de Provinciale Staten,                                  25-06-2018   Graag wil ik uw aandacht vragen voor het verloop van de bewonersparticipatie met betrekking tot de dijkversterking tussen Amsterdam en Hoorn. Langs de hele dijk wilden bewoners met HHNK in gesprek over oplossingen die de dijk minder zouden aantasten dan waar …

Plannen Versterking Markermeerdijk uitgesteld

Nadat er ruim 140 zienswijzen met bezwaren waren ingediend besloot het Hoogheem- raadschap Hollands Noorderkwartier tot uitstel van minimaal een half jaar. Daarmee komt er meer tijd voor zorgvuldige bestudering en beantwoording van alle bezwaren. Ook de Commissie MER (een wettelijk voorgeschreven toetsingsprocedure bij dit soort plannen) uitte nogal wat …

Presentatie Vernagelingstechniek op 24 april

  De Stichting Zuyderzeedijk is in gesprek met bestuursleden van HHNK en politici over alternatieven voor de dijkversterking. Wij hebben Jos Karsten, onze oud-dorpsgenoot, uitgenodigd en hem gevraagd iets te vertellen over zijn ontwikkeling van vernagelingstechniek: de JLD-Dijkstabilisator. Zie ook de website:  http://jlddijkstabilisatie.nl Hierbij wordt de veiligheid gegarandeerd en blijft …

Stand van zaken 30 maart 2018

Met de huidige Markermeerdijk als uitgangspunt moeten alternatieven met open vizier worden bekeken. Ter inzagelegging Provincie Noord-Holland heeft in december 2017 de plannen van het hoogheemraadschap HHNK voor de versterking van de Markermeerdijk van Hoorn tot Amsterdam ter  inzage gelegd. Tegen deze plannen hebben zo’n 150 bewoners en organisaties zienswijzen …