Nieuwsbrief Stichting Zuyderzeedijk

 Stand van zaken dijkversterking Uw bijdrage is dringend gewenst . Inleiding In 2006 is de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam afgekeurd op veiligheid. Rond Kerst 2017 is het ontwerp  voor de dijkversterking van het HHNK ter inzage gelegd. En dat was schrikken. Men wil ongeveer 40% van de monumentale dijk …

André Kuipers – Dringende oproep aan de minister

Wij doen een dringend beroep op u om te interveniëren in het proces rondom de voorgenomen versterking van de Markermeerdijk. Noodgedwongen brengen wij het volgende onder uw aandacht. Het is en blijft onduidelijk of een bescheidener ingreep in het monumentale dijklandschap zou kunnen volstaan, zonder in te leveren op waterveiligheid. …

PERSBERICHT – STAP NAAR RECHTER VOOR BEHOUD MARKERMEERDIJK

Op 8 oktober jl. hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland groen licht gegeven voor het projectplan Versterking Markermeerdijk. Eerder had het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) al ingestemd. Bewoners vrezen dat delen van het dijkontwerp risicovol zijn, dat het dijkontwerp leidt tot een aanzienlijke aantasting van …

De Zuyderzeedijk heeft uw steun nodig

Beste mensen,

We gaan spannende tijden tegemoet. Komende september en oktober zullen het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Provinciale Staten van Noord Holland besluiten of zij akkoord gaan met de plannen voor de versterking van de oude Zuyderzeedijk. Hoe de dijk versterkt zal worden staat beschreven in het Ontwerp Projectplan Waterwet Markermeerdijken. Het plan is opgesteld door de Alliantie Markermeerdijken een samenwerkingsverband van HHNK met de bedrijven Boskalis en VolkerWessels. De Alliantie wil de oude, monumentale Zuyderzeedijk buitenproportioneel versterken waarbij de dijk op grote stukken geheel of gedeeltelijk wordt afgegraven en ingrijpend wordt aangetast. Het is inmiddels duidelijk dat er alternatieven zijn die de huidige dijk zoveel mogelijk in haar waarde laten.

Eind 2017 hebben diverse zeer bezorgde bewoners(groepen) langs de dijk van Hoorn tot Durgerdam hun samenwerking geformaliseerd in de  Stichting Zuyderzeedijk om zo met één stem te kunnen spreken. We hebben gesprekken gevoerd met alle partijen van het Algemeen Bestuur van het HHNK en Provinciale Staten. Ook hebben we bezoeken gebracht aan hoge ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, aan de minster zelf en we hebben een petitie ingediend bij de Vaste Tweede Kamercommissie. Talloze gesprekken zijn gevoerd met dijkdeskundigen van de TU Delft, de gedeputeerde van Noord Holland en ingenieurs. Met hulp van advocatenkantoor Habitat heeft de Stichting Zuyderzeedijk een uitgebreide zienswijze over het Ontwerp Projectplan ingebracht. In totaal zijn er 142 zienswijzen ingediend. Half augustus 2018 zijn deze alle in een uitgebreide Nota van Beantwoording beantwoord. Uiteindelijk is aan de plannen weinig gewijzigd.

Mochten onze inspanningen niet het gewenste effect hebben rest ons niets anders dan het oordeel te vragen aan de Raad van State. Verder zullen we een WOB-procedure (Wet Openbaarheid van Bestuur) moeten voeren omdat HHNK niet alle gevraagde essentiële informatie wil verstrekken. Hier zijn hoge kosten mee gemoeid. Een deel van de kosten kan worden opgevangen door bundeling van rechtsbijstandverzekeringen van personen en toevoegingen voor verenigingen en stichtingen. U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen:

  • Middels een donatie via onze website www.stichtingzuyderzeedijk.nl.
  • Op dezelfde site kunt u een Zuyderzeedijkvlag kopen of uw oude vlag vervangen.
  • Alleen als u een zienswijze hebt ingediend en nog niet uw rechtsbijstandverzekering hebt ingezet kan dat alsnog. Neem dan contact op met ondergetekende: john.kluessien@gmail.com

In de bijdrage “De Zuyderzeedijk een monument” kunt u in het kort lezen wat wij willen bereiken.

Alvast hartelijk dank voor uw steun,

Bestuur Stichting Zuyderzeedijk              Ina Bouwman (Warder), Joke van der Meer (Uitdam), Marco Bolluijt (Scharwoude), Willem Vrijlandt (Amsterdam), John Kluessien (Volendam)

Voorgelezen teksten tijdens Commissievergadering van Provinciale Staten

  Geachte leden van de Provinciale Staten,                                  25-06-2018   Graag wil ik uw aandacht vragen voor het verloop van de bewonersparticipatie met betrekking tot de dijkversterking tussen Amsterdam en Hoorn. Langs de hele dijk wilden bewoners met HHNK in gesprek over oplossingen die de dijk minder zouden aantasten dan waar …