De Zuyderzeedijk heeft uw steun nodig

De Zuyderzeedijk heeft uw steun nodig

In 2006 is 33 km van de oude Zuyderzeedijk van Hoorn tot Amsterdam afgekeurd. De dijk is een provinciaal monument. Het Hoogheemraadschap, HHNK, heeft de opdracht om de dijk weer veilig te maken. En een grote zak met geld om het voor elkaar te krijgen. HHNK heeft samenwerking gezocht met o.a. baggerbedrijf Boskalis. Zij opereren onder de naam Alliantie Markermeerdijken. Maar met de plannen gaat het niet de goede kant op.

Een greep uit de plannen.

De plannen zijn nu bekend en de dijk gaat grootscheeps op de schop. Zo wil de Alliantie bijvoorbeeld meer dan de helft van de dijk geheel of gedeeltelijk afgraven en vervangen door een nieuwe dijk. Het mooie van de huidige monumentale oude dijk is er dan wel af. Bovendien wijzen veel deskundigen op de risico’s van het bouwen van een nieuwe dijk op de slappe bodem van het Markermeer. In Scharwoude komen brede moerasachtige voorlanden met lange strekdammen terwijl hier nauwelijks een veiligheidsopgave is. Hier moet natuur die verloren is gegaan door aanleg van een stadsstrand bij Hoorn worden gecompenseerd. De deskundigen hebben ook grote kritiek op de manier waarop HHNK en Boskalis deze hele verzwaringsoperatie aanpakken. Zij vinden, net als wij, dat HHNK onvoldoende duidelijk maakt hoe het toch kan dat als oplossing steeds een massieve verzwaring in grond als beste oplossing uit de bus komt. Terwijl er veel alternatieven zijn die bij andere waterschappen wel worden toegepast die de dijk meer in haar waarde laten dan nu het geval is.
Voor wat betreft de communicatie stond de Alliantie vooral op zenden. Bewoners werden op de hoogte gehouden van de plannen middels zogenaamde “informatiemarkten”, maar ruimte voor discussie over alternatieven was er niet. Als de plannen ter inzage gelegd waren konden bewoners hun zienswijze indienen, liet HHNK ons weten. En dat is ook gebeurd: 142 zienswijzen heeft het HHNK ontvangen.

Wat willen wij?

  • Wij willen de dijk veilig maken met als uitgangspunt het zoveel mogelijk behouden van het huidige monument. Uit onderzoeken in de afgelopen jaren is gebleken dat de huidige dijk veel sterker is dan men aanvankelijk dacht.
  • Wij willen dat HHNK, bewoners en onafhankelijke deskundigen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter samen de huidige plannen tegen het licht houden.  In Uitdam en in Durgerdam hebben bewoners de ter inzage legging  niet afgewacht en een dergelijke aanpak min of meer afgedwongen. Met maatwerk en  kleinschalige alternatieve oplossingen kan de dijk daar nu veilig gemaakt worden. En duurder hoeft het niet te worden, zoals nu blijkt in Durgerdam. Wat daar kan moet met de rest van de dijk toch ook kunnen?

Wij willen graag met het HHNK in gesprek over onze wensen. Het is haast onvermijdelijk dat wij ons daarbij juridisch laten bijstaan gezien de ervaringen tot nu toe. Veel maar niet alle kosten worden gedekt door rechtsbijstandverzekeringen. Gaat het lot van de Zuyderzeedijk u ook ter harte? Geef dan met gulle hand wat u kunt missen.

Alvast bedankt voor uw steun, John Kluessien namens de Stichting Zuyderzeedijk.

Klik hier voor doneren

Voorgelezen teksten tijdens Commissievergadering van Provinciale Staten

  Geachte leden van de Provinciale Staten,                                  25-06-2018   Graag wil ik uw aandacht vragen voor het verloop van de bewonersparticipatie met betrekking tot de dijkversterking tussen Amsterdam en Hoorn. Langs de hele dijk wilden bewoners met HHNK in gesprek over oplossingen die de dijk minder zouden aantasten dan waar …

Plannen Versterking Markermeerdijk uitgesteld

Nadat er ruim 140 zienswijzen met bezwaren waren ingediend besloot het Hoogheem- raadschap Hollands Noorderkwartier tot uitstel van minimaal een half jaar. Daarmee komt er meer tijd voor zorgvuldige bestudering en beantwoording van alle bezwaren. Ook de Commissie MER (een wettelijk voorgeschreven toetsingsprocedure bij dit soort plannen) uitte nogal wat …

Presentatie Vernagelingstechniek op 24 april

  De Stichting Zuyderzeedijk is in gesprek met bestuursleden van HHNK en politici over alternatieven voor de dijkversterking. Wij hebben Jos Karsten, onze oud-dorpsgenoot, uitgenodigd en hem gevraagd iets te vertellen over zijn ontwikkeling van vernagelingstechniek: de JLD-Dijkstabilisator. Zie ook de website:  http://jlddijkstabilisatie.nl Hierbij wordt de veiligheid gegarandeerd en blijft …

Stand van zaken 30 maart 2018

Met de huidige Markermeerdijk als uitgangspunt moeten alternatieven met open vizier worden bekeken. Ter inzagelegging Provincie Noord-Holland heeft in december 2017 de plannen van het hoogheemraadschap HHNK voor de versterking van de Markermeerdijk van Hoorn tot Amsterdam ter  inzage gelegd. Tegen deze plannen hebben zo’n 150 bewoners en organisaties zienswijzen …