Home

De Zuyderzeedijk een monument

Ieder traject van de Zuyderzeedijk heeft haar eigen unieke kenmerken die het verhaal van haar rijke historie vertellen. Deze dijk is in 2006 afgekeurd op veiligheid en moet dus versterkt worden. Zo luidt het credo. Al in een vroeg stadium was de eenzijdige focus gericht op het versterken in grond. De dijk gaat zo grondig op de schop dat het indruist tegen het gezonde boerenverstand. Meer dan 40% wordt afgegraven, terwijl er alternatieven zijn die de bestaande dijk minder aantasten. Zo ga je toch niet om met een monument?

Neem de huidige dijk als basis.  Het Hoogheemraadschap en Boskalis (Alliantie Markermeerdijken) willen grote delen van de Zuyderzeedijk compleet afgraven en vervangen door een nieuwe dijk verderop in het water. Met alle risico’s van het bouwen op een slappe maar waterdichte ondergrond. En voor Scharwoude waar nauwelijks een veiligheidsopgave is, moet een 200 meter brede oeverdijk komen met nog langere strekdammen. Dit moerassig gebied moet de natuurwaarden die elders verloren gaan  compenseren. Zulke buitenproportionele ingrepen lijken eerder ingegeven door een  businesscase die met een te ruime taakstelling winst moet opleveren, dan verantwoord versterken met respect voor de monumentale dijk. We hebben een dijk die er al eeuwen ligt. De ondergrond is goed ingeklonken, de afgelopen honderd jaar heeft zij bewezen voor langere tijd hoge waterstanden te kunnen weerstaan en uit satellietmetingen blijkt dat zij er stabiel bijligt. Nadat de Alliantie Markermeerdijken in 2015 tot stand kwam zijn bewoners niet of nauwelijks bij  het ontwikkelen van de plannen betrokken. Pas na de ter inzage legging konden wij onze commentaar leveren. Met zo’n 140 zienswijzen tot gevolg.

Het kan echt.  In Uitdam en Durgerdam hebben bewoners niet gewacht. Zij vreesden dat aan hun Zuyderzeedijk onnodige en onherstelbare schade zou worden toegebracht. Onder grote druk is een “second opinion”afgedwongen. Samen met bewoners en onafhankelijk deskundigen zijn de ingrijpende plannen die voorlagen in korte tijd nog eens beoordeeld. Gebleken is dat uitgangspunten en technische sterkteberekeningen voor meerdere uitleg vatbaar zijn en niet tot eenduidige uitkomsten hoeven te leiden. Zo kwam in Durgerdam door inbreng van bewoners aan het licht, dat een geconstateerd hoogtetekort niet te wijten was aan verzakking van de dijk maar aan een afgraving 80 jaar geleden. Uitgangspunt bij deze gezamenlijke inspanning was zoveel mogelijk behoud van de oude kering. Er zijn nu nieuwe plannen voor een veilige dijk met een minimale aantasting en een groot draagvlak bij de bewoners.

De Stichting Zuyderzeedijk wil uitgaan van behoud van de huidige dijk met veel meer aandacht voor de landschappelijke inpassing bij de versterkingsplannen. Bewoners willen samen met onafhankelijke deskundigen ook voor andere modules maatwerkoplossingen vinden voor een veilige dijk. De ervaringen in Uitdam en Durgerdam laten zien dat dit in korte tijd lukt en dat bewonersparticipatie een beter plan oplevert. Alle onderzoeks- en meetresultaten liggen klaar. Bovendien heeft de minister verklaard dat de deadline van 2021 niet heilig is. We pleiten er dan ook voor dat onze gekozen bestuurders bij het Hoogheemraadschap en de Provincie niet instemmen met de plannen die nu voorliggen en tijd geven om alternatieven een eerlijke kans te geven. Echte bewonersparticipatie is essentieel voor een goed en voldragen plan

Stichting Zuyderzeedijk

Steun ons.  Doneer een vrij bedrag. (Klik deze link)

Terug naar boven