Strekking aankondigingsbrief procedure

Hieronder staat de brief van de Raad van State met betrekking tot de bodemprocedure. Namen of verwijzingen die kunnen leiden naar een persoon zijn anoniem gemaakt.

Betreft : Stichting Zuyderzeedijk en anderen

AANTEKENEN Adres

Datum 16 oktober 2019

Procedure Beroep
Ons nummer 201810151/1/R1
Uw kenmerk 181487

Onderwerp Noord-Holland Projectplan Waterwet Versterking Markermeerdijken

Geachte heer/mevrouw,

Het geding met het zaaknummer 201810151/1/R1 zal worden behandeld op de openbare zittingen van de Afdeling op dinsdag 29 oktober 2019 en woensdag 30 oktober 2019. De zittingen zullen plaatsvinden te Den Haag, Kneuterdijk 22, en zullen beginnen om 10:00 uur.

Vanwege het aantal beroepen en de omvang hiervan wordt de behandeling ter zitting gespreid. Indien de behandeling van de beroepen in het ochtendgedeelte van de zitting uitloopt, dan is het mogelijk dat de Afdeling besluit om de (verdere) behandeling van één of meer beroepen, dan wel onderwerpen, door te schuiven naar het middaggedeelte van de zitting op de betreffende dag.

Op dinsdag 29 oktober 2019, vanaf 10:00 uur, zullen worden behandeld de beroepen van Stichting Zuyderzeedijk en anderen, Appelant, Vereniging Oud Hoorn en Appelant, voor zover het betreft de volgende onderwerpen: 1. Ontvankelijkheid van de beroepen van Appellant en Appelant 2. Milieueffectrapport (beroepsgronden Stichting Zuyderzeedijk en anderen) 3. Toetsing en Veiligheidstekort (beroepsgronden Stichting Zuyderzeedijk en anderen en Appelant) 4. Ontwerp (beroepsgronden Stichting Zuyderzeedijk en anderen, Appelant en Appelant) 5. Natura 2000-gebieden (beroepsgronden Stichting Zuyderzeedijk en anderen, Appelant en Appelant)

Op dinsdag 29 oktober 2019, vanaf 13:30 uur, zullen worden behandeld de onderwerpen: 6. Soortenbescherming (beroepsgronden Stichting Zuyderzeedijk en anderen) 7. Natuurnetwerk Nederland en het weidevogel leefgebied (beroepsgronden Stichting Zuyderzeedijk en anderen en Appelant) 8. Cultuurhistorische waarden (beroepsgronden Stichting Zuyderzeedijk en anderen,

Appelant, Vereniging Oud Hoorn en Appelant) 9. Archeologie (beroepsgronden Stichting Zuyderzeedijk en anderen) 10. Schade (beroepsgronden Stichting Zuyderzeedijk en anderen) 11. Procedurele beroepsgronden (beroepsgronden Stichting Zuyderzeedijk en anderen en Appelant)

Op woensdag 30 oktober 2019, vanaf 10:00 uur, zullen worden behandeld: 1. Het beroep van v.o.f. geanonimiseerd
2. Het beroep van v.o.f. geanonimiseerd
3. Het beroep van Pampus I B.V. en anderen
4. Het beroep van Stichting Zuyderzeedijk en anderen, voor zover het betreft de individuele beroepsgronden van:
a. geanonimiseerd
b. geanonimiseerd
c. geanonimiseerd
d. geanonimiseerd
e. geanonimiseerd
f. geanonimiseerd, geanonimiseerd, geanonimiseerd, geanonimiseerd, geanonimiseerd en geanonimiseerd

Wilt u of uw gemachtigde ter zitting het woord voeren, dan dient u zich te bedenken dat, zoals reeds in de verzonden uitnodigingsbrief is aangegeven, de gang van zaken op de zitting zo zal zijn dat niet eerst door partijen wordt gepleit, maar dat de Afdeling direct zal beginnen met het stellen van vragen. U wordt derhalve verzocht geen pleitnota over te leggen.

Nadat de bevraging met betrekking tot het betreffende onderwerp op de eerste zittingsdag en het beroep van de betreffende appellant op de tweede zittingsdag is afgerond, bestaat de mogelijkheid van het maken van slotopmerkingen met betrekking tot het betrokken onderwerp, respectievelijk het betreffende beroep, en waarna dan het volgende onderwerp, respectievelijk het beroep van de volgende appellant, aan de orde komt. In het kader van het maken van die slotopmerkingen kunnen uitsluitend punten aan de orde worden gesteld die niet eerder tijdens de bevraging door de Afdeling aan de orde zijn geweest. Herhaling van het gestelde in het beroepschrift, dan wel verweerschrift en het reeds besprokene ter zitting zal niet worden toegestaan.
Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet
ondertekend.
Hoogachtend, de griffier

Terug naar boven