PERSBERICHT – STAP NAAR RECHTER VOOR BEHOUD MARKERMEERDIJK

Op 8 oktober jl. hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland groen licht gegeven voor het projectplan Versterking Markermeerdijk. Eerder had het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) al ingestemd. Bewoners vrezen dat delen van het dijkontwerp risicovol zijn, dat het dijkontwerp leidt tot een aanzienlijke aantasting van het landschap en van het dijklichaam dat een Provinciaal Monument is. Onnodig volgens dijkbewoners en belangenorganisaties, zoals Stichting Zuyderzeedijk. Er zijn betere oplossingen, die de dijk kunnen sparen. Een gang naar de Raad van State lijkt onafwendbaar.

Veel kritiek, toch instemming
Opmerkelijk is dat de leden van Provinciale Staten sceptisch waren ten aanzien van de maatschappelijke participatie en de gekozen oplossing voor bepaalde dijkdelen. Het ontwerp is nog niet eens af. Er werden twee moties ingediend. Desondanks gaven Provinciale Staten groen licht. Eerder had het Algemeen Bestuur van HHNK ondanks kritische opmerkingen al ingestemd met het projectplan.

De dijkbewoners staan niet alleen met hun kritiek. Voor het dijkontwerp moest een Milieueffectrapportage worden gemaakt. De Commissie m.e.r. was eveneens zeer kritisch in haar advies. Zij constateerde dat negatieve effecten op o.a. landschappelijke- en cultuurhistorische waarden aanzienlijk zijn. Er zijn alternatieven, die de schade kunnen beperken.

Informatie geheim
In 2015 is HHNK gaan samenwerken met particuliere aannemers. Belangrijke informatie, die normaal gesproken openbaar is, wordt nu als concurrentie- of bedrijfsgevoelig bestempeld en geheimgehouden. Stichting Zuyderzeedijk heeft tevergeefs geprobeerd openbaarmaking af te dwingen middels een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur.

Raad van State als laatste redmiddel
Natuurlijk staat de veiligheid bij iedereen op de eerste plaats. Maar de dijkbewoners vinden dat het geheel of grotendeels afgraven van 40% van het beschermde dijklichaam wel erg ver gaat. Extra onafhankelijk onderzoek in Uitdam heeft aangetoond dat met alternatieve oplossingen, die uitgaan van constructieve versterking, de dijk behouden kan blijven. Maar het dijkdeel direct naast Uitdam wordt weer volledig afgegraven. Daarvoor in de plaats wordt een nieuw stuk dijk in het Markermeer aangelegd. Aannemers voeren graag hun eigen plannen uit. Niet eens overwogen is voor dit deel naar een alternatief te kijken om de dijk te sparen. Dat geldt ook voor andere dijktrajecten.

Daarom vragen de dijkbewoners steeds weer om samen met onafhankelijke experts te onderzoeken of er geen betere oplossingen zijn voor deze knelpunten. Het HHNK wil hier niet aan beginnen. Een stap naar de Raad van State lijkt hiermee onafwendbaar.

Informatie:
John Kluessien
Tel. 06 30461215
e-mail: john.kluessien@gmail.com

 

Deze tekst in Pdf; Klik Hier.

Terug naar boven