Voorgelezen teksten tijdens Commissievergadering van Provinciale Staten

 

Geachte leden van de Provinciale Staten,                                  25-06-2018

 

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het verloop van de bewonersparticipatie met betrekking tot de dijkversterking tussen Amsterdam en Hoorn.

Langs de hele dijk wilden bewoners met HHNK in gesprek over oplossingen die de dijk minder zouden aantasten dan waar HHNK en De Alliantie mee kwamen. HHNK heeft steeds tegen de bewoners gezegd te wachten tot er een voorstel zou liggen. Vervolgens konden daar zienswijzen op worden ingediend. De meeste bewoners hebben daarom braaf gewacht tot de ter inzage legging. En vervolgens 142(!!!) zienswijzen ingediend. Het lijkt wel of deze bewoners nu gestraft worden omdat zij keurig  het formele proces hebben afgewacht.

In Uitdam en Durgerdam heeft men niet afgewacht. Daar is onder druk van de bewoners met hulp van de Deltacommissaris en  gemeente Amsterdam een overleg op gang gekomen onder onafhankelijk voorzitterschap tussen HHNK/De Alliantie, bewoners en externe deskundigen. En zowel in Uitdam als in Durgerdam komt daar als resultaat een vorm van dijkversterking uit die de dijk minder aantast en – in Durgerdam – naar het zich laat aanzien – nog goedkoper is ook.

Ook voor andere delen van de dijk willen wij dat zo’n gesprek op gang komt met bewoners en externe deskundigen onder onafhankelijk voorzitterschap. Dat wordt bedoeld met bewonersparticipatie zoals beschreven in de Code Maatschappelijke Participatie. En daarin is HHNK, in gebreke gebleven, met name vanaf de vorming van De Alliantie. Maar het is nog niet te laat. Door de grote hoeveelheid zienswijzen heeft HHNK de besluitvorming uitgesteld tot september. Wij vragen u dan ook dat de Provincie er bij HHNK op aan wil dringen deze zomermaanden niet alleen te gebruiken voor de beantwoording van de zienswijzen, maar ook serieus met de bewoners in gesprek gaat zoals net omschreven. Benut de kennis die aanwezig is bij de bewoners. Dit zou het draagvlak bij de bewoners sterk vergroten. Wij willen u vragen om de Verklaring Van Geen Bezwaar niet te tekenen en dat ook aan HHNK laten weten vòòr dat zij in september een beslissing nemen.

 

Namens de Stichting Zuyderzeedijk

Ina BouwmanGeachte leden van Provinciale Staten

Vanuit de Provincie is altijd gezegd dat zij gaan over de Meekoppelkansen, de landschappelijke inpassing en over de kwaliteit van de participatie van de bewoners. Gedeputeerde Cees Loggen heeft op 15 mei 2017 expliciet in de commissie RWW toegezegd dat de Provincie de plannen hierop zou toetsen! Over meekoppelkansen en landschappelijke inpassing hebben we eerder ingesproken. Wij vinden beide onvoldoende. Er zijn wel contacten met bewoners, maar dat is vooral eenrichtingsverkeer. (behalve in U+D) Vandaag willen wij het vooral hebben over de participatie van de bewoners.

Eerst nog even vanuit de landschappelijke invalshoek: Het provinciale monument wordt volgens HHNK op 60% van de dijk aangetast, getransformeerd of afgegraven. Volgens de commissie m.e.r. op een veel groter stuk (Kaart 26 uit het Bijlagenboek 11.19 t/m 11.35), zonder dat inzichtelijk is gemaakt waarom niet gekozen is voor alternatieven die de dijk minder aantasten en even goed zijn voor de waterveiligheidsopgave. Die alternatieve oplossingen die veelal door bewoners zijn aangedragen zijn nagenoeg buiten beschouwing gebleven en niet met de bewoners besproken.  De berekeningen voor de benodigde omvang van de dijkversterking zijn op basis van de informatie uit het MER niet verifieerbaar volgens de commissie m.e.r. Ook constateerde de commissie m.e.r. dat in de fase van alternatievenontwikkeling de principes van het Kader Ruimtelijke Kwaliteit (KRK) niet expliciet waren meegenomen. De Commissie m.e.r. is van mening dat de vergunbaarheid getoetst moet worden door het bevoegd gezag (de Provincie Noord-Holland) op basis van dit geldende beleidskader. Ze vindt de plannen zo niet vergunbaar.

In de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050, een initiatief van Rijkswaterstaat en ondertekend door 50 organisaties, zijn enkele ‘hoekpunten’ geformuleerd, afspraken waar niet aan gesleuteld zal worden. Eén ervan is Natura 2000. Maar in de voorstellen van HHNK/De Alliantie staat Natura 2000 in een aantal modulen voor dijkversterking zwaar onder druk.

HHNK houdt zich niet aan de Code Maatschappelijke Participatie. In het Waterschap zelf is het ook niet goed gesteld met de democratie zoals die bedoeld is. Het AB, dat voor een belangrijk deel wel voelt voor onze argumenten, blijkt buiten spel te staan. Al in 2003 – u hoort het goed – is dit onderwerp gemandateerd naar het DB. De huidige gekozen hoofdingelanden wisten dit niet toen zij gekozen werden (!!). Dit mandaat is bovendien niet terug te draaien, zo heeft de verantwoordelijke dagelijks bestuurder van HHNK laten weten.

HHNK gaat dus voorbij aan de adviezen van de commissie m.e.r., houdt zich niet aan de door de overheid voorgeschreven Code Maatschappelijke Participatie, houdt zich niet aan het Kader Ruimtelijke Kwaliteit en volgens de commissie m.e.r. is een deel van de voorstellen “Niet Vergunbaar”. Beste leden van Provinciale Staten. Hier ligt voor u een grote verantwoordelijkheid. U heeft een concept Verklaring van Geen Bedenkingen afgegeven. Bedenk u voordat u een definitieve Verklaring zult afgeven en dring er bij HHNK op aan dat zij in gesprek gaan met bewoners en externe deskundigen onder onafhankelijk voorzitterschap, voordat men komt tot besluitvorming. Zoals de minister tot tweemaal toe zei over de besluitvorming: “Beter laat dan slecht.” Dat signaal is ook aan HHNK gegeven. Ook ons pleidooi is “liever een goed besluit dan een besluit dat niet voldoet aan de democratische afspraken.” Laten we de tijd nemen voor bewonersoverleg zoals bedoeld is in de Code Maatschappelijke Participatie. Overigens op dit moment een heel actueel onderwerp.

Namens de IJsselmeervereniging

Joke van der Meer

Terug naar boven