Deel 1 Hoe het failliet van de rechtsstaat de ondergang inluidt van een 800-jarige dijk.

De Stadskrant – 20 mei 2019 pagina 21

‘Wij, burgers uit de Provincie Noord-Holland: Waterland, Zeevang, Koggen- en Drechterland, doen een beroep op de Raad van State.’ Aldus groette ik de hoogedelgestrenge voorzieningenrechter van de Raad van State (1531), Kneuterdijk, Den Haag, 19 februari 2019. De aanklacht in ‘kort geding’: vernietiging cultuurhistorisch landschap en misbruik van wetgeving.

De uitspraak 1 maart is slecht nieuws. De rechter geeft Alliantie Markermeerdijken groen licht voor grootschalige ontgrondingen achter de dijk in afwachting van de bodemprocedure die weinig goeds belooft.

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Provinciebestuur Noord-Holland, Gedeputeerde Staten N-H en hoogheemraad Noorderkwartier misbruiken de opdracht tot ‘versterking’ van de DIJK voor een toeristisch ‘meekoppelproject’.

Officiële versie: ‘De Alliantie Markermeerdijken versterkt 33 kilometer dijk aan het Markermeer, tussen Hoorn en Amsterdam. Samen met Hoogheemraadschap Noorderkwartier vormen de marktpartijen Boskalis Nederland, Van Hattem & Blankevoort en KWS, (marktleider in wegenbouw en de productie van asfalt, fe) één gezamenlijke projectorganisatie – de Alliantie – verantwoordelijk voor planvorming, ontwerp en realisatie van dit prachtige project.’ Beslissingen geprivatiseerd; formele verantwoordelijkheid bij waterschap. Budget 500.000.000,- euro, en geheimhouding toegestaan wegens belangen van private partijen. Boskalis, bijvoorbeeld, is actief in ‘openlegging’ van de Amazone rivier voor houtkap en toerisme.

Als sluitstuk van ‘dit prachtige projec wordt de 800-jarige DIJK 75-100% afgegraven en de middeleeuwse grondlaag bedekt met asfalt. Geen gezeur meer over het Hollandse landschap van onze voorouders. Daarvoor bezoek je het Rijksmuseum.
Gedeputeerde Staten N-H regelde via een Verklaring van geen bedenkingen het legaal buiten werking stellen van de monumenten verordening; Natura-2000, milieuwetten, enz.. Piet Hein Donner, oud-vicepresident Raad van State, schrijft in zijn jaarverslag 2015 over ‘schokbestendige wetsvoorstellen’… ‘die geen ruimte meer laten voor beoordeling op juridische consistentie of doelmatigheid. Die wetten zijn dus uiterst kwetsbaar zodra de rechter deze toetst aan algemene beginselen. De rechtsstaat wordt dan restpost’…Donner voorziet ‘‘krachtmetingen’ tussen rechter en bestuur, die de democratie onder spanning gaan zetten.’ NRC, Jensma, De Rechtsstaat, 09.04.2016.

De waarschuwing van Donner krijgt een vervolg. Folkert Jensma, De Rechtsstaat, 20-21 april 2019: ‘De burger die geen grip meer voelt, wendt zich af’, citeert Thom de Graaf, vicepresident van de Raad van State: ‘De Graaf constateert dat de politiek ondergronds is gegaan. Achter de schermen worden akkoorden gesloten…Als de wetgever (en dus de Raad van State) aan de beurt zijn, resteren uitvoering en vertaling…Adviseren over wetsvoorstellen die in het geheim zijn uitonderhandeld, what’s the use.

De volksvertegenwoordiging en de kiezer staan buiten spel. De adviseur dus ook…En het gaat maar door’.

Jensma beschrijft exact wat ik vier jaar geleden ontdekte, alleen het waarom en de regie bleven in nevelen gehuld dankzij stilzwijgen op het hoogste bestuursniveau en dus bij HHNK.

Hierover meer in De Stadskrant van 3 juni 2019.
Fons Elders

Terug naar boven