Commissie mer blijft kritisch op fundamentele punten voor verzwaring Markermeerdijken

Het advies van de Commissie m.e.r. van 12 juli jl. is minder negatief dan haar twee eerder uitgebrachte adviezen. Maar wie goed leest, komt tot de conclusie dat de commissieleden nog altijd bepaald niet enthousiast zijn. “Negatieve effecten op landschap, cultuurhistorische en archeologische waarden en de woon- en leefomgeving blijven …