Deel 2 Hoe het failliet van de rechtsstaat de ondergang inluidt van een 800-jarige dijk.

De AANKLACHT – RAAD VAN STATE  2019        
Vervolg: De Stadskrant – 20 mei 2019 p.21
Hoe het failliet van de rechtsstaat de ondergang inluidt van een 800-jarige dijk.

Mr. Elisabeth C.M. Schippers – Beroepsprocedure Projectplan Versterking Markermeerdijken – Nadere memorie

Waarom Markermeerdijk in meervoud?
Elizabeth Schippers, advocaat van minister I & W en Gedeputeerde Staten Noord-Holland, beantwoordt de brief d.d. 14 februari 2019 van appellant A.D.M. Elders. Haar antwoord volgt vrijwel letterlijk de HHNK-Nota van beantwoording op mijn bezwaarschrift en die van andere burgers. Zij bevestigt indirect de ‘versterkingsoplossingen’: ‘oeverdijken, 40% asverschuivingen en een afgegraven Zuyderzeedijk’.

Ontwerp Projectplan Waterwet AMMD-001028 kent twee doelstellingen: 1. Een veilige dijk die voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm tegen overstromingen; 2. Een dijk die zoveel mogelijk wordt ingepast in haar omgeving. p.11 van 143.

Maar welke DIJK wordt ingepast?  Niet de Zuyderzeedijk. Ontwerp Projectplan gaat over experimentele oeverdijken! De voorwaarden (2006) voor opdracht en financiën versterking Zuyderzeedijk/Markerrmeerdijk gelden nog steeds. HHNK werkt echter niet aan de versterking van de bestaande DIJK maar aan een totaal ander plan.

André Kuipers
Dit blijkt zonneklaar uit een gesprek tussen astronaut André Kuipers en HHNK-Renie Hylkema die beweert: ‘Satellietbeelden kunnen helaas niets zeggen over toekomstige situaties van maatgevende omstandigheden’. André Kuipers: ‘Satellietbeelden worden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd naar de stabiliteit van vrijwel alle dijken in het IJsselmeergebied. Voor de renovatie van de Houtribdijk zijn de gedetailleerde metingen zelfs de basis voor het renovatieplan…De recente satellietmetingen van de Markermeerdijk/Zuyderzeedijk – waaruit juist een grote stabiliteit blijkt – zijn dus wel relevant. IJsselmeerberichten 2015/2.

Hylkema sprak over maatgevende omstandigheden van oeverdijken, zonder het woord ‘oeverdijken’ uit te spreken. HHNK en advocaat Schippers negeren in de Nota van beantwoording nagenoeg alle argumenten en belangen van 146 burgers. ‘Behoud door ontwikkeling’ betekent letterlijk: ‘Het historisch dijklichaam wordt voor circa 75-100% boven de dijkvoet afgegraven’, aldus Abassin Nessar [Bestuur-Directie-Strategie’, in ‘Leeswijzer’ voor College van Hoofdingelanden 15.08.2018.

HHNK spreekt met twee tongen
Jarenlang werd de schijn van participatie opgehouden. HHNK kan met twee tongen spreken dankzij Ministerie I & W en Provinciaal Bestuur. Hun beleid gaat terug op een plan uit 1894 voor een ’zuidwestpolder’ als tweede polder na de Wieringermeerpolder. De ‘Markerwaard’ wordt in de jaren ‘60 de op één na grootste Zuiderzeepolder. Maar het denken hierover veranderde. Een definitief besluit tot niet-inpolderen volgt in 2003, een jaar na de opwaardering van de historische ZEEDIJK tot nationaal-primaire dijk. Waarom?

In het nieuwe millennium streven Ministerie en Provincie naar mondiaal toerisme middels Lelystad Airport, Markerwadden en drooglegging van 140 ha achter de dijk Hoorn-Amsterdam, onder de slogan: versterking van de dijk voor 1,2 miljoen mensen en miljarden aan investeringen. Men verandert doelbewust Zuyderzeedijk/Markermeerdijk in ‘Markermeerdijken’. Naamsverandering van een monument devalueert de cultuurhistorische waarde. Aantasting ervan moet volgens Europees en Nederlands recht omkeerbaar zijn.

Geschiedvervalsing
Mr. Schippers beantwoordde de vraag van de voorzieningenrechter naar de omkeerbaarheid bevestigend. Maar schrijft wel over Markermeerdijken vóór 1932 (Afsluitdijk): geschiedvervalsing via naamsverandering. Wie het verleden niet eert, is de toekomst niet weerd. ‘Anything goes’. Populisme bloeit.

Ministerie, Provincie N-H en Gedeputeerde Staten N-H, twee pilaren van de trias (3) politica: bestuur, wetgeving en recht, ontkrachten legaal de provinciale monumentenverordening, wetten-natuurbescherming en internationale verdragen via ‘Verklaringen van geen bedenkingen’. Als dit juridisch kan, wordt een dictatuur overbodig.

Fons Elders, emeritus hoogleraar ‘Theorie van de levensbeschouwing’ & Initiator Stichting Zuyderzeedijk

Terug naar boven