De Zuyderzeedijk heeft uw steun nodig

Beste mensen,

We gaan spannende tijden tegemoet. Komende september en oktober zullen het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Provinciale Staten van Noord Holland besluiten of zij akkoord gaan met de plannen voor de versterking van de oude Zuyderzeedijk. Hoe de dijk versterkt zal worden staat beschreven in het Ontwerp Projectplan Waterwet Markermeerdijken. Het plan is opgesteld door de Alliantie Markermeerdijken een samenwerkingsverband van HHNK met de bedrijven Boskalis en VolkerWessels. De Alliantie wil de oude, monumentale Zuyderzeedijk buitenproportioneel versterken waarbij de dijk op grote stukken geheel of gedeeltelijk wordt afgegraven en ingrijpend wordt aangetast. Het is inmiddels duidelijk dat er alternatieven zijn die de huidige dijk zoveel mogelijk in haar waarde laten.

Eind 2017 hebben diverse zeer bezorgde bewoners(groepen) langs de dijk van Hoorn tot Durgerdam hun samenwerking geformaliseerd in de  Stichting Zuyderzeedijk om zo met één stem te kunnen spreken. We hebben gesprekken gevoerd met alle partijen van het Algemeen Bestuur van het HHNK en Provinciale Staten. Ook hebben we bezoeken gebracht aan hoge ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, aan de minster zelf en we hebben een petitie ingediend bij de Vaste Tweede Kamercommissie. Talloze gesprekken zijn gevoerd met dijkdeskundigen van de TU Delft, de gedeputeerde van Noord Holland en ingenieurs. Met hulp van advocatenkantoor Habitat heeft de Stichting Zuyderzeedijk een uitgebreide zienswijze over het Ontwerp Projectplan ingebracht. In totaal zijn er 142 zienswijzen ingediend. Half augustus 2018 zijn deze alle in een uitgebreide Nota van Beantwoording beantwoord. Uiteindelijk is aan de plannen weinig gewijzigd.

Mochten onze inspanningen niet het gewenste effect hebben rest ons niets anders dan het oordeel te vragen aan de Raad van State. Verder zullen we een WOB-procedure (Wet Openbaarheid van Bestuur) moeten voeren omdat HHNK niet alle gevraagde essentiële informatie wil verstrekken. Hier zijn hoge kosten mee gemoeid. Een deel van de kosten kan worden opgevangen door bundeling van rechtsbijstandverzekeringen van personen en toevoegingen voor verenigingen en stichtingen. U kunt ons op verschillende manieren financieel steunen:

  • Middels een donatie via onze website www.stichtingzuyderzeedijk.nl.
  • Op dezelfde site kunt u een Zuyderzeedijkvlag kopen of uw oude vlag vervangen.
  • Alleen als u een zienswijze hebt ingediend en nog niet uw rechtsbijstandverzekering hebt ingezet kan dat alsnog. Neem dan contact op met ondergetekende: john.kluessien@gmail.com

In de bijdrage “De Zuyderzeedijk een monument” kunt u in het kort lezen wat wij willen bereiken.

Alvast hartelijk dank voor uw steun,

Bestuur Stichting Zuyderzeedijk              Ina Bouwman (Warder), Joke van der Meer (Uitdam), Marco Bolluijt (Scharwoude), Willem Vrijlandt (Amsterdam), John Kluessien (Volendam)

Terug naar boven