Brief aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland

Geachte heer Loggen, beste Cees,
Op 30 oktober zal Gedeputeerde Staten van Noord Holland een besluit nemen over de Markermeerdijk. Eerder al gaven wij aan, dat het plan nog niet klaar is
voor besluitvorming omdat er nog een aantal zaken moet worden uitgezocht, danwel uitgewerkt.

Het betreft de volgende zaken:

  1. Afstemming van de dossiers Hoeckelingsdam en versterking Markermeerdijken.
  2. Aantonen dat de schade van het Provinciaal Monument niet kan worden beperkt;
  3. Optimalisatie van ontwerp.

Ad 1:
Tijdens ons bezoek aan de heer Peter Heij (DGWW) heeft hij ons toegezegd te laten uitzoeken wat de invloed is van de Hoeckelingsdam op de waterveiligheidsopgave. De Hoeckelingsdam, aangelegd als vogeleiland en om een luwtegebied achter de dijk te creëren, is een bestaande  werkelijkheid, ook als die (nog) niet in de legger van HHNK zit. In tegenstelling tot wat in het Algemeen Bestuur van HHNK werd gezegd, zal de Hoeckelingsdam niet verdwijnen. De versterking ervan staat in de planning voor €900.000.

Ad 2:
Tijdens de Commissievergadering van PS op 24 september zei u dat er voor Opperwoud bijvoorbeeld 3 alternatieven zijn onderzocht. Uw antwoord klopt voor de module 13, waarvan Opperwoud deel uitmaakt, echter niet voor het dijkdeel zelf. Voor Opperwoud is slechts één variant voor dijkversterking onderzocht, de asverschuiving. Dat geldt ook voor de andere twee dijkdelen van  Opperwoud/De Nes en voor alle hieronder genoemde dijkdelen, veelal ook met asverschuiving als VKA. Bron: MER. Voor dijkdeel 6 dijkpaal 70-73 is dus niet eens onderzocht of het  monument gespaard kan worden. En dat geldt ook voor een aantal dijkdelen zoals hierna genoemd: module 4 De Kogen, sectie HE-6A en 6B, module 5 Etersheimerbraak, sectie HE-7A1, module 6 Heintjesbraak en Warder, sectie HE-8, module 8 haven Edam, sectie HE-12B, EA-1B, module 11 Pieterman, deel sectie EA-3A module 12 Katwoude, sectie EA-4A en module 13 Opperwoud, sectie EA5, 6a en 6b.

In dit verband verwijzen wij naar de lopende toepassing van een nieuwe innovatieve techniek met dijkstabilisatoren voor versterking van de Ringdijk in de Watergraafsmeer. ‘Deze techniek is toepasbaar tot een waterveiligheidstekort van 40%, afhankelijk van…..’, aldus Jos Karsten van JLD. Goedkeuring door Expertise Netwerk Waterveiligheid is binnen afzienbare termijn te verwachten (januari 2019). (in Uitdam bijvoorbeeld is het waterveiligheidstekort aan de ene kant van het dorp 10% en aan het andere uiteinde 20%. Deze JLD-techniek is in prijs concurrerend met versterking in grond en gaat – met sensoren gemonitord – 100 jaar mee). Deze techniek zou mogelijk op verschillende plaatsen waar nu asverschuiving wordt voorgesteld worden ingezet, zonder kostenverhoging. Het monument zou hiermee beter gespaard kunnen worden.

Bij Etersheim zou er na de nieuwe normering van 2017 geen sprake van asverschuiving zijn.  Nu schijnt er onder invloed van Ontwerpinstrumentarium 4 toch een asverschuiving van 34 meter gepland te worden, anders dan in de ter inzage gelegde stukken. Peter Heij (DGWB) heeft ons beloofd na te gaan waarom maatgevende mechanismen bij het beoordelen met het WBI 2017 anders kunnen zijn dan bij het ontwerpen met het OI 2014 versie 4. Bij een asverschuiving van 34 meter valt er weinig te redden aan het verdronken dorp bij Etersheim.

Ad 3:
Zoals door de Commissie m.e.r. is geconcludeerd bevat het ontwerp vele mogelijkheden voor optimalisaties om de aantasting te beperken. Aangezien de dijken een monument zijn is het logisch het ontwerp eerst uit te werken vóór de besluitvorming! Als eenmaal het besluit genomen is tot afgraven van de huidige dijk valt dat niet meer te optimaliseren tot schadevermindering aan de dijk.

Gezien het bovenstaande verzoeken wij u de goedkeuring van het plan en de vergunningverlening uit te stellen. In ieder geval voor die delen van het ontwerp, waarbij een asverschuiving wordt voorgesteld. Verder ook voor het dijkdeel, waarop de Hoeckelingsdam van invloed kan zijn en het dijkdeel waarvoor een vooroever wordt voorgesteld als versterkingsoplossing.

Mocht dat niet haalbaar zijn dan verzoeken wij u in het goedkeuringsbesluit en vergunningen zodanige voorwaarden op te nemen, die waarborgen dat optimalisaties en maatwerk mogelijk zijn voor bovengenoemde dijkdelen met het oog op beperking van de schade aan het Provinciaal Monument. Hierbij worden de bewoners betrokken overeenkomstig de Code Maatschappelijke Participatie. Maatwerk is niet beperkt tot optimalisaties maar kan bestaan uit de keuze voor een alternatieve oplossing voor dijkversterking, waarbij de dijk op zijn plaats kan blijven liggen.

Met vriendelijke groet,

Joke van der Meer,
Stichting Zuyderzeedijk

Klik hier voor de PDF

Terug naar boven