Nieuwsbrief Stichting Zuyderzeedijk

 Stand van zaken dijkversterking

Uw bijdrage is dringend gewenst .

Inleiding

In 2006 is de Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam afgekeurd op veiligheid. Rond Kerst 2017 is het ontwerp  voor de dijkversterking van het HHNK ter inzage gelegd. En dat was schrikken. Men wil ongeveer 40% van de monumentale dijk geheel of gedeeltelijk afgraven. Dit gebeurt vooral bij Warder, het Noordeinde in Volendam en ten noorden van Uitdam. Verderop in het water bouwt men dan een nieuwe kering op de slappe ondergrond die nog nooit een dijk gezien heeft. Dit heet asverschuiving. Bij Scharwoude, waar nauwelijks een veiligheidsopgave is, heeft HHNK een 200m brede oeverdijk met strekdammen tot wel 600m in de plannen zitten. Deze ingreep dient als natuurcompensatie voor aantasting van natuurwaarden elders. Er zijn 141 zienswijzen ingediend op de plannen.

Bezwaren

Bewoners en organisaties vinden dat HHNK in het ontwerp niet is uitgegaan van behoud en versterking van de bestaande dijk. Op teveel plaatsen wordt de dijk geheel of gedeeltelijk afgegraven. Deskundigen van naam waarschuwen voor de risico’s van asverschuiving. Ook voor de oeverdijk en strekdammen bij Scharwoude moet een betere oplossing worden gevonden die het gebied minder aantast.

Er bestaan veel alternatieven waarbij de huidige dijk op zijn plaats kan blijven. Voor een aantal dijkdelen is geen onderzoek verricht naar deze mogelijkheden. Ook deskundigen merken op dat HHNK te weinig serieus heeft gekeken naar kansrijke oplossingen die minder ingrijpend zijn.

Behalve in Uitdam en Durgerdam zijn bewoners  niet of nauwelijks bij de planontwikkeling betrokken. Veel informatie is als geheim of bedrijfsgevoelig bestempeld, zoals de aanbesteding, de opdrachtverlening en de risicoanalyses. De dijkverzwaring wordt bekostigd met belastinggeld en de aanpak dient in alle openheid plaats te vinden.

Wie de moeite neemt de ruim 600 bladzijden aan beantwoording van de ingediende zienswijzen te lezen, moet wel tot de conclusie komen dat de bezwaren vakkundig door juristen zijn weggeschreven De zienswijzen hebben niet of nauwelijks tot wijziging van de plannen geleid.

Veel werk verzet

Wij hebben geprobeerd de besluitvorming door HHNK en de Provincie over de plannen te beïnvloeden. Daarvoor hebben we alle partijen in het hoogheemraadschap en bij Provinciale Staten gesproken, informatie verstrekt en onze bezwaren en oplossingen voorgelegd. We hebben een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) en een lawine aan papier gekregen, maar uitgerekend niet de meest belangrijke informatie. Deze werd als geheim bestempeld. We hebben gesproken met de gedeputeerde, vooraanstaande deskundigen, hoge ambtenaren van het ministerie tot de minister aan toe. We hebben diverse malen met een behoorlijke groep mensen ingesproken bij vergaderingen van het Algemeen Bestuur van HHNK en van Provinciale Staten. Tot het allerlaatste zijn er brieven gestuurd naar gedeputeerde Loggen en de minister met een oproep tot uitstel omdat de plannen nog niet rijp zijn voor besluitvorming. Het heeft niet mogen baten. Toch is ons werk niet helemaal voor niets geweest. Het lobbywerk heeft tot kleine succesjes geleid. Men onderkent ook dat de burgerparticipatie onvoldoende is geweest en dat dit in het vervolgtraject beter moet. Bij de verdere uitwerking van de plannen zullen bewoners meer worden betrokken. Wij vinden echter dat onvoldoende recht is gedaan aan onze bezwaren.

Raad van State

Ons rest nu geen andere weg dan onze bezwaren voor te leggen aan de Raad van State. We zullen specialisten inhuren voor contra-expertise. Dat kost al gauw duizenden euro’s. Rechtsbijstandverzekeringen van mensen die een zienswijze hebben ingediend worden samengevoegd om een groot deel van de advocaatkosten te dekken. Als u een zienswijze hebt ingediend en alsnog uw  rechtsbijstandverzekering wilt inzetten, neem dan contact op met  j.c.m.vandermeer@planet.nl.

Donaties

Lang niet alle kosten worden gedekt door verzekeringen. Dus donaties zijn welkom. U kunt deze storten via onze site: www.stichtingzuyderzeedijk.nl (klik op de vlag) of rechtstreeks op bankrekening nummer: NL79 RBRB 0706 5582 51 tnv Stichting Zuyderzeedijk.

Wilt u een vlag? Deze kost €20,-. Ook deze kunt u bestellen via onze site.

Wij hebben uw steun nodig. Voorop staat dat ook de bewoners een veilige dijk willen. Maar wij willen ook zeker weten dat met een onafhankelijke blik gekeken is naar versterkingsmethoden waarbij de bestaande dijk zoveel mogelijk wordt gespaard.

 

Alvast bedankt voor uw steun,

Stichting Zuyderzeedijk

Ina Bouwman (Warder), Joke van der Meer (Uitdam), Willem Vrijlandt (Amsterdam), Marco Bolluijt (Scharwoude), John Kluessien (Volendam)

 

Klik hier voor deze nieuwsbrief als PDF

Terug naar boven